Syndyk sprzeda działkę inwestycyjną (Warmińsko-Mazurskie)

Opis:

Syndyk Masy Upadłości MARWOOD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie udziału 8/18 w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Maróz, KW nr OL1O/00081417/0

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział 8/18 w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Maróz, gm. Olsztynek, powiat olsztyński, obręb 0020, działka ewidencyjna nr 38/10, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1O/00081417/0.

2. Cena wywoławcza za przedmiot sprzedaży wynosi 8.200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych zero groszy) brutto (w tym podatek VAT).

3. Zainteresowani winni składać oferty w terminie w terminie do dnia 30 marca 2022 r., w Biurze Syndyka pod adresem: Syndyk Masy Upadłości MARWOOD sp. z o.o. w upadłości, ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02 – 587 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka a nie data jej nadania).

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2022 r., w Biurze Syndyka pod adresem: ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02 – 587 Warszawa, o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności przybyłych oferentów.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu sporządzonym w dniu 23 lutego 2022 roku.

6. Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży w tym regulamin można uzyskać można w Kancelarii Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65, 02 – 587 Warszawa tel. (22) 843-44-12, email, w godz. 09:00-17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Kontakt:
Syndyk Michał Meissner
tel: (22) 843-44-12

Cena: 8 200 zł brutto
Dodano: 16 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Maróz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]