SYNDYK SPRZEDA DZIAŁKI POD GARAŻE W ORZYSZU

Opis:

Syndyk masy upadłości Marka Henryka Kołdys sygn. akt BI1B/GUp-s/239/2023 i Izabeli Kołdys sygn. akt BI1B/GUp-s/328/2023 – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki dwóch udziałów po 1/2 stanowiących 100% własności w:

prawie własności w niezabudowanych działkach gruntu nr 90/127, 90/129, 90/131, 90/133, 90/135, 90/137, 90/139, 90/154 położone w Orzyszu przy ul. Ratuszowej – grunty pod zabudowę garażową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00037203/5

 

Cena wywoławcza wynosi 22.287,00 zł, tj. 50% wartości oszacowania tj. dwóch równych udziałów po ½ przypadających upadłym – Markowi Henrykowi Kołdys i Izabeli Kołdys.

 

Wymagane jest złożenie oferty na całość nieruchomości.

 

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:

 1. Złożenie oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na nabycie niezabudowanych działek BI1B/GUp-s/239/2023 i BI1B/GUp-s/328/2023” na adres: Syndyk Piotr Tarasiewicz, ul. Miła 1, 16-400 Suwałki w terminie do 06 grudnia 2023 r. do godz. 1000. W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.
 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.228,70 zł do dnia 05 grudnia 2023 r. przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania na rachunku masy. Wadium w kwocie 2.228,70 zł winne zostać wpłacone na rachunek masy upadłości prowadzony przez syndyka nr: 68 1240 5891 1111 0010 9907 2552.

Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE stanowiącym integralną część ogłoszenia.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotu oferty oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu terminu w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Miłej 1, lub przesłanie w formie elektronicznej.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 508 525 036.

 

REGULAMIN

ofert na sprzedaż z wolnej ręki dwóch udziałów po 1/2 stanowiących 100% własności nieruchomości przypadających Upadłym Markowi Henrykowi Kołdys sygn. akt BI1B/GUp-s/239/2023 i Izabeli Kołdys sygn. akt BI1B/GUp-s/328/2023

 1. Zawartość oferty:
 2. Pisemna oferta powinna być wniesiona w języku polskim i oznaczona i wniesiona w sposób określony w pkt. 1 ogłoszenia oraz powinna zawierać:
 3. a) Nazwę, siedzibę, status prawny i adres oferenta (wraz z numerem telefonu), podpis osoby składającej ofertę lub podpisy upoważnionych do działania w imieniu składającego ofertę,
 4. b) Jeśli ofertę składa podmiot niebędący osobą fizyczną – aktualny oryginalny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, z którego wynikać będzie umocowanie osób składających ofertę lub udzielających pełnomocnictwa,
 5. c) Notarialne poświadczenie podpisu złożonego pod ofertą lub podpisu pod ewentualnym pełnomocnictwem (wymaganym w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik); podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia,
 6. d) Oferowaną cenę sprzedaży nie niższą od ceny wywoławczej wraz z zobowiązaniem do jej zapłaty w całości na rachunek bankowy masy upadłości nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży,
 7. Dodatkowo do oferty powinny być dołączone:
 8. a) Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia lub innego właściwego organu, jeżeli dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży właściwa umowa lub ustawa wymaga od oferenta takiej uchwały,
 9. b) Dowód wpłaty wadium oraz numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium, c) Podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym poszczególnych elementów i, że przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że zgadza się na wyłączenie rękojmi z tytułu sprzedaży,
 10. d) Podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży oraz operatem szacunkowym i o ich akceptacji bez zastrzeżeń.
 11. Zasady sprzedaży:
 12. Rozpoznanie ofert:
 13. a) Syndyk zamieści ogłoszenie na internetowych portalach ogłoszeniowych specjalizujących się w obrocie nieruchomościami.
 14. b) Otwarcie ofert na nabycie nieruchomości nastąpi w Kancelarii Syndyka Piotra Tarasiewicza w Suwałkach, ul. Miła 1 w dniu 06 grudnia 2023 r. o godz. 1100. Syndyk sporządzi protokół wpływu i otwarcia ofert, odnotowując w nim ich zawartość.
 15. c) Wygrywa oferent oferujący na piśmie najwyższą cenę. Bezpośrednio po otwarciu i przeanalizowaniu ofert syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.
 16. d) Nie będzie uwzględniana ani rozpatrywana oferta niespełniająca któregokolwiek z warunków wskazanych w pkt.1 i w pkt. 2 ogłoszenia oraz w pkt. I ppkt 1 regulaminu.
 17. e) W razie braku choćby jednej oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. 1 i w pkt. 2 ogłoszenia, sprzedaż nie dochodzi do skutku.

III. Zastrzeżenia:

 1. a) Zastrzega się prawo do odwołania oferty sprzedaży bez podania przyczyn.
 2. b) Zastrzega się możliwość zmiany warunków oferty sprzedaży bez podania przyczyn.
 3. c) Zawarcie umowy na nabycie nieruchomości nastąpi w terminie do 31 stycznia 2023r.
 4. d) Cena nabycia zostanie uiszczona w całości najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 5. e) Na nabywcy spoczywa obowiązek pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą.
 6. f) Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, podlega zwrotowi najpóźniej w terminie tygodnia od dnia wyboru oferty przez syndyka bądź od stwierdzenia bezskuteczności ogłoszenia, jego odwołania lub unieważnienia (bez odsetek). Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane celem zabezpieczenia wykonania warunków ogłoszenia.
 7. g) Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lub zapłaty ceny wskutek okoliczności leżących po stronie tegoż oferenta. W dniu sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości zatrzymane wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
 8. h) Oferent, który uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, nie może uczestniczyć w kolejnych ogłoszeniach.
 9. i) Syndyk zastrzega prawo wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia głównych celów postępowania upadłościowego.
 10. j) Syndyk zastrzega prawo wyboru notariusza, w celu zawarcia przedmiotowej umowy sprzedaży nieruchomości. Ze szczegółowym wykazem przedmiotu oferty oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu terminu w Kancelarii Syndyka w Suwałkach.

2. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 508 525 036.

Cena: 22 287 zł brutto
Dodano: 18 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja: Orzysz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]