Syndyk sprzeda działki z domem i budynkami

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert:

a)  prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi składającej się z działki ewidencyjnej nr 225/6 o powierzchni łącznej 0,2510 ha, położnej w obrębie Będkowice, gmina Wielka Wieś, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KR1P/00042026/9, o wartości szacunkowej dla wymuszonej sprzedaży 667.050 zł (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100);

b) prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 227/7 o powierzchni łącznej 0,0486 ha, położnej w obrębie Będkowice, gmina Wielka Wieś, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00294546/1 o wartości szacunkowej dla wymuszonej sprzedaży 28.425 zł (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Syndyk wskazuje, że z uwagi na uwarunkowania prawne i faktyczne, nieruchomości są sprzedawane łącznie w ramach jednego konkursu ofert. Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż obu nieruchomości za cenę nie niższą niż 695.475,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie obu nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 65.000,00 zł wyłącznie na rachunek bankowy masy upadłości sygn. akt VIII GUp 566/20 prowadzony w ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr 79 1050 1445 1000 0092 7983 5848

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 21 lutego 2022 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 10.00. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert równoważnych w zakresie najwyższej ceny, spełniających warunki konkursu opisane w regulaminie sprzedaży, wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. godz. 10.00 w Biurze Syndyka.

Pełna treść regulaminu sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków) oraz w formie skanu, po uprzednim złożeniu zainteresowania ich otrzymaniem na adres mailowy syndyka.

Cena: 695 475 zł brutto
Dodano: 19 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Będkowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]