Syndyk sprzeda garaż w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opis:

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym, działka nr 5/7 , udziału wynoszącego 1/20 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej tj. działki nr 5/1 oraz udziału wynoszącego 1/60 w prawie własności nieruchomości gruntowej tj. działki nr 8, położonych przy ul. Wroniej i ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w gminie Ostrowiec Świętokrzyski, w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1O/00043147/5, KI1O/00040931/7 i KI1O/00042189/4., za kwotę 30 420 zł, w trybie pisemnego konkursu ofert.
Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 42 639 74 28 lub 60*******25 w godz. 10 -15 oraz na stronie www.galazkaupadlosci.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – sygn. Akt. XIV GUp 263/21 należy przesłać listem poleconym (liczy się data wpływu do kancelarii) w terminie do dnia 14.09.2021 r. na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211. Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

Cena: 30 420 zł brutto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostrowc Świętokrzyski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]