syndyk sprzeda hale

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Ireneusza Wachowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wachowicz Ireneusz ZPHU Ir-Plast Technika Okienna w upadłości z siedzibą w Pyskowicach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności:
 Nieruchomości zabudowanej dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00038168/7 w skład której wchodzą działki gruntowe nr 182/15, 183/15, 184/15 będące przedmiotem prawa własności zabudowane budynkami produkcyjno-magazynowo-administarcyjnymi
za cenę nie niższą niż 100% wartości nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży tj. za cenę nie niższą niż 1.371.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: – OFERTA – „Ireneusza Wachowicza prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Wachowicz Ireneusz ZPHU Ir-Plast Technika Okienna w upadłości, sygn. akt XII GUp 260/19 i dostarczona do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice 44-101, do dnia 21.05.2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości na nr rachunku bankowego 23 1090 2008 0000 0001 4657 6186 do dnia 21.05.2021 r.

II. Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości i ruchomości,
4. oświadczenie, iż oferent nie jest Syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,
6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
7. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat )
8. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
9. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,
10. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 25.05.2021 r. o godzinie 13:50, sala234.
1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz,
3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty, bez odsetek.
4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,
5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,
8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,
9. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza,
10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
11. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.
12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,
13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 884-988-846 lub 32 260 80 46 w godz. 9-15.

Cena: 1 371 000 zł brutto
Dodano: 21 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Toszek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]