Syndyk sprzeda – Kłudno, gm. Wieniawa

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy z dnia 20 października 2021 r. (sygn. akt: V GU 191/21) zawiadamia o sprzedaży w trybie z wolnej ręki:

1. prawa własności zbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kłudno, gmina Wieniawa, powiat przysuski, stanowiącej działkę oznaczoną nr 297 o powierzchni 0,9400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr RA1P/00007544/7,

2. prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 298 o powierzchni 0,6327 ha, położonej w miejscowości Kłudno, gmina Wieniawa, powiat przysuski zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr RA1P/00011928/4.

  • Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.
  • Cena wywoławcza: 375.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100).
  • Warunki sprzedaży: Szczegółowe warunki sprzedaży określone zostały w regulaminie. Pisemny egzemplarz regulaminu sprzedaży zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 11 lutego 2022 r. włącznie, na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego, al. W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie, nie będzie rozpatrywana.

      OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

  • Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy 89 1140 2004 0000 3802 7814 3735 (mBank), z dopiskiem „Wadium – nieruchomość Kłudno” w kwocie 37.500,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy masy upadłości.
  • Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin można otrzymać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim kontakcie, tel.: 790-305-335, e-mail: sekretariat(a). Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
  • Termin otwarcia ofert: Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Warszawie pod adresem: Aleja W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, w dniu 14 lutego 2022 r. o godzinie 12:00.
  • Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.
Cena: 375 000 zł netto
Dodano: 3 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kłudno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]