Syndyk sprzeda lokal komercyjny lokal usługowy Łódź

Opis:

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości ogłasza szósty przetarg
na sprzedaż przedsiębiorstwa
spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi
z opcją dodatkowej aukcji ustnej

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą aktywa wskazane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym w dniu 8 czerwca 2020 r. przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego, w szczególności:
a/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 64/110, 64/111, 64/112, 64/113, 64/114, 64/115, 64/116, 64/117, 64/118 i 64/119, obręb P-29, miasto Łódź, dzielnica Polesie, o powierzchni łącznej 31 499 m2 oraz prawo własności budynku Centrum Handlowego „SUKCESJA”, stanowiącego od gruntu przedmiot odrębnej własności. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Łodzi przy Al. Politechniki 1; dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste numer: LD1M/00158445/7 i LD1M/00117210/2,
b/ ruchomości znajdujące się na terenie CHR Sukcesja, z wyłączeniem ruchomości i nakładów będących własnością najemców lub usługodawcy, w szczególności wskazanych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 do Regulaminu,
c/ prawa własności przemysłowej, w szczególności prawo ochronne na znak towary numer R.268264.
Informacyjnie podaję, że IV piętro Galerii o powierzchni użytkowej 6.526,62 m² jest objęte umową najmu powierzchni. Dla porządku podaję, że najmowana jest też powierzchnia pod paczkomatem.
2. W skład przedsiębiorstwa objętego przetargiem nie wchodzą: środki pieniężne, wierzytelności i inne składniki szczegółowo wskazane w Regulaminie przetargu.
3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 75.000.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć milionów 00/100 złotych). Cena nie zawiera podatku VAT zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia due dilligance przedsiębiorstwa Upadłego mogą zostać udostępnione zainteresowanym na warunkach szczegółowo opisanych w Regulaminie przetargu. W przypadku potrzeby udostępnienia innych dokumentów niż opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego, niezbędnych do przeprowadzenia due dilligance przedsiębiorstwa upadłego konieczne jest dodatkowo złożenie pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności danych udostępnionych w związku z postępowaniem przetargowym i uiszczenie kaucji w kwocie 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) na rachunek bankowy masy upadłości.
5. Pisemną ofertę kupna przedsiębiorstwa spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta Fabryka Biznesu sygn. akt XIV GUp 80/20 – NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 25 marca 2022 roku włącznie, do godz. 14.00, na adres: Kancelaria Notarialna Notariusz Grażyna Rymdejko, ul. Piotrkowska 287 lok.5, 93-004 Łódź (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
6. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem odrzucenia oferty, wpłacić w terminie wyznaczonym na składanie ofert – wadium w wysokości 3% (trzech procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska SA nr 81 1090 1304 0000 0001 4468 0051 – decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości.
7. Oferty, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie przetargu lub które wpłynęły po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2022 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sądzie Gospodarczym XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (Łódź, ul. Pomorska 37), godz.11.00, sala 309.
9. Przetarg prowadzi Syndyk masy upadłości pod nadzorem Sędziego-komisarza.
Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
10. W przypadku, gdy złożone zostaną oferty równorzędne w rozumieniu Regulaminu przetargu albo jeżeli wszystkie oferty będą zawierały identyczną cenę, Syndyk może przeprowadzić dodatkową aukcję ustną na warunkach wskazanych w Regulaminie przetargu.
11. Wyboru oferenta dokonuje Syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego-komisarza.
12. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
13. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
14. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega wpłacie na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez Syndyka, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego.
15. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu, który udostępniany jest na zapytanie złożone na adres poczty elektronicznej.
16. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu oraz warunków przetargu dostępne są pod numerami telefonów: 660 44 12 12, 604 16 16 00 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 16.00.
17. Przedsiębiorstwo upadłego można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem, numer telefonu: 660 44 12 12, 604 161 600.

Cena: 75 000 000 zł netto
Dodano: 25 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]