Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Łodzi

Opis:

Sygnatura Akt XIV GUp 181/20 OGŁOSZENIE Syndyk masy upadłości Olega Dołgija osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert w toku postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygnaturą akt XIV GUp 181/20. Przedmiotem konkursu ofert jest: Samodzielny lokal mieszkalny nr 16 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i w takim samym udziale w prawie do gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną ujętą w kw nr LD1M/00085750/5. Lokal mieszkalny nr 16 o powierzchni użytkowej 48,62 m2. położony jest w Łodzi przy ul. Próchnika nr 46. Dla lokalu jest urządzona księga wieczysta LD1M/00095642/8. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi: 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Regulaminem oraz wpłacenie wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy upadłego nr: 11 1090 2705 0000 0001 4660 7102. Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie z czytelnym podpisem na kopercie: Oferta zakupu w konkursie XIV GUp 181/20\” na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości Olega Dołgija, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź w terminie do 7 marca 2022 roku do godz. 14:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Oferty powinny zawierać: firmę i siedzibę /przy osobach fizycznych imię nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta /; proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia; dowód wpłaty wadium; oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i przyjęciu go bez zastrzeżeń; oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę; w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru; pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik. Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, w dniu 9 marca 2022 roku, o godzinie 12:00. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, ul. Kasprzaka 3 (budynek ART-DOM, wejście od ul. Legionów). Dalsze informacje na temat przedmiotu i regulaminu konkursu można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w godzinach od 9:00 do 14:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieniasyndyka@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 501 299 094. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl

Cena: 190 000 zł brutto
Dodano: 8 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]