Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Ostrowie Wielkopolskim

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Wiesławy Kierzek w upadłości działając w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział V Gospodarczy (sygn. akt V GUp 130/20 of) zaprasza do składania ofert na nabycie w drodze pisemnego konkursu ofertowego składnika majątku masy upadłości, objętego spisem inwentarza, który stanowi prawo własności nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 82,14 m2 usytuowany na 1 kondygnacji (parterze) w budynku dwulokalowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej 130 (KW nr KZ1W/00007172/3) wraz z prawem własności udziału 1/2 w częściach wspólnych nieruchomości, w tym w działce nr 134/3 o powierzchni 314 m2, a także prawo własności działki ewidencyjnej nr 134/5 o powierzchni 231 m2 zabudowanej szopą i garażem o łącznej powierzchni 30 m2.
Cena wywoławcza wskazanego powyżej składnika majątku wynosi 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy).
Pisemne oferty w języku polskim na zakup składnika majątku należy składać w terminie do dnia 20.08.2021 roku, godzina 10:00 (decyduje data i godzina wpływu), na adres – Biuro Syndyka i Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Kurc, ul. Kazimierzowska 6/11, 62-800 Kalisz, przy czym ofertę należy złożyć w zamkniętej, zabezpieczonej przed niepowołanym otwarciem i oznaczonej kopercie z napisem „oferta nabycia sygn. akt V GUp 130/20 of – nie otwierać”. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina jej doręczenia.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 12.000,00 zł na rachunek bankowy – Santander Bank Polska S. A. (nr 25109011280000000143507698) z dopiskiem „wadium nabycia sygn. akt V GUp 130/20 of”. Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta (imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu, adres e-mail), określenie przedmiotu sprzedaży wraz z oferowaną ceną nabycia wyrażoną liczbowo oraz słownie, a także określenie sposobu i terminu jej zapłaty lub inne propozycje zakupowe. Do składanej oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu sprzedaży i braku zastrzeżeń co do jego stanu, oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem, oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń regulaminu sprzedaży z dn. 20.07.2021 r., oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji na adres e-mail oferenta, a także wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są wymagane prawem, według stanu na dzień składania oferty.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 20.08.2021 r., godz. 10:30 w siedzibie syndyka – Biuro Syndyka i Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Kurc, ul. Kazimierzowska 6/11, 62-800 Kalisz
Z regulaminem sprzedaży oraz wyceną składnika majątku można zapoznać się w siedzibie syndyka w dni robocze w godz. od 10.00 do 14.00. Dodatkowe informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu 725909906. Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia, zamknięcia lub odwołania sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Cena: 120 000 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kalisz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]