Syndyk sprzeda mieszkanie

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg (6) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Wschodniej 3 w Kwidzynie, (dalej prawo do nieruchomości), posadowionego na działce dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD1I/00043338/6 wchodzącej w skład masy upadłości Elżbiety Chmielewskiej w upadłości konsumenckiej

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 08.01.2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Chmielewskiej nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 217/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Wschodniej 3 w Kwidzynie, (dalej prawo do nieruchomości), posadowionego na działce dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD1I/00043338/6 (dla w/w lokalu nie urządzono odrębnej księgi wieczystej). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 171.865,00  zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 171.865,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 20.01.2022 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 23/2 – (I piętro), 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 21.01.2022 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 74 1090 2402 0000 0001 4686 8612 z opisem „MASA UPADŁOŚCI ELŻBIETY CHMIELEWSKIEJ – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, pod tel. Elżbieta Chmielewska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

Cena: 171 865 zł brutto
Dodano: 27 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kwidzyń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]