Syndyk sprzeda mieszkanie.

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Elżbiety Kolonko w upadłości zam. w Krakowie
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,
udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiotem procedury konkursowej jest sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Jagodowej 13/37, objętego księgą wieczystą nr KR1P/00398271/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (operat szacunkowy ww nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze Syndyka w Krakowie).

Sprzedaż ww nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż wartości oszacowania,
tj. za kwotę 293.500,00 zł brutto.

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem:

Biuro Syndyka
31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313
tel. (12) 420-26-89
www.syndyksprzeda.pl

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 29.350,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank S.A. nr: 34 1090 2590 0000 0001 4838 1061. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Jagodowa, Kraków” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 7 lutego 2022 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 14 lutego 2022 r. o godz. 9.00.
Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.

Cena: 293 500 zł brutto
Dodano: 13 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków, Łagiewniki-Borek Fałęcki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]