Syndyk sprzeda mieszkanie 2-pokoje 32,18m2 Kalisz

Opis:

Syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V GUp 48/21 Sądu Rejonowego w Kaliszu, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 37 położonego przy ul. Serbinowskiej 31 w Kaliszu, w powiecie Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00068071/0.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę do dnia 18 listopada 2021r., przesyłając ją na adres Kancelarii Syndyka listem poleconym: Syndyk Bartosz Tomczuk, Aleja Wolności 10/3, 62 – 800 Kalisz. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021r. godz. 14:00 w Biurze Syndyka Bartosza Tomczuka, Aleja Wolności 10/3, 62 – 800 Kalisz.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do siedziby Kancelarii Syndyka Bartosza Tomczuka, Aleja Wolności 10/3, 62 – 800 Kalisz, wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 48/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym V GUp 48/21” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 8.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze:61 1950 0001 2040 3409 6000 0031z dopiskiem „PRZETARG w postępowaniu V GUp 48/21”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: telefonicznie: 608 358 154

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego oraz regulamin przetargu na życzenie może zostać udostępniony za pomocą poczty elektronicznej.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.

Cena: 80 000 zł brutto
Dodano: 18 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kalisz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]