Syndyk sprzeda mieszkanie 3 – pokojowe, 71,07 m2 Słupsk

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, zawiadamia o przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 71,07 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, położonego w Słupsku przy ul. Małachowskiego 27, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00033864/3.

Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Grant Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. M. Reja 13/15, lok. 1002.

Cena wywoławcza objętej przetargiem nieruchomości równa jest cenie oszacowania i wynosi 198.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), na poniższy rachunek bankowy masy upadłości w mBank S.A.:
Grant Finance sp. z o.o.
12*******153 0000 4640*******018
W tytule przelewu należy umieścić dopisek „wadium – lokal mieszkalny ul. Małachowskiego 27/4, Słupsk, sygn. akt VI GUp 461/20”. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 15.07.2021 r. pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na ww. rachunek bankowy.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21.07.2021 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.

Regulamin Przetargu oraz opis i oszacowanie ww. nieruchomości zostaną udostępnione do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Sopocie przy ul. M. Reja 13/15, lok. 1002, 81-874 Sopot w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel.501698405  b.domagalski[małpa]grantfinance.pl) oraz wyłożone w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 Gdańsk w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach, regulaminie oraz innych okolicznościach faktycznych i prawnych, istotnych z punktu widzenia przyszłej umowy i jej skutków, udostępnione są zainteresowanym po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Cena: 198 000 zł brutto
Dodano: 25 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Słupsk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]