Syndyk sprzeda mieszkanie

Opis:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Kancelaria Syndyka – Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o., Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Dobosz oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomość położoną w Częstochowie, przy ul. Łódzkiej 140/15, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00153920/4 za cenę nie niższą niż 427.100,00 zł.

WARUNKI SPRZEDAŻY:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
– złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o., Syndyk Paweł Dobosz, 42-217 Częstochowa, ul. Glogera 4/4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2021 r. (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka, a nie data jej nadania);
– uiszczenie wadium w wysokości 42.710,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 62 1090 1795 0000 0001 1252 2096 (decydująca jest data uznania na rachunku masy upadłości).

Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnatury VIII GUp 270/20, podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości.

2. Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 06.05.2021 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka.

3. Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. Wadium wpłacone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie.

4. Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej.

5. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.

6. Z operatem szacunkowym oraz regulaminem można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. 795-580-039).

Cena: 427 100 zł brutto
Dodano: 6 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]