Syndyk sprzeda mieszkanie 61,93 m2 w Krośnie

Opis:

1. Syndyk Masy Upadłości Bronisławy Woźniak (V GUp 407/19) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość – lokal mieszkalny o pow. 61,93 m2, położony w Krośnie (kod: 38-400) przy ul. Czajkowskiego 36 nr 19, piętro 4 (powiat krośnieński, woj. podkarpackie) za cenę nie niższą niż 200.273,00 zł (słownie: dwieście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote) brutto. Sprzedaży podlega całość nieruchomości. Mieszkanie posiada 4 pokoje, kuchnię, łazienkę, WC, przedpokój, balkon oraz przynależną piwnicę. Mieszkanie można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem.

2. Oferty należy składać do dnia 21 maja 2021 r. drogą mailową na adres: syndyk@kuzniar.legal , drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Patrycja Kaczor, ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno lub osobiście w Kancelarii Syndyka pod ww. adresem (liczy się data wpływu oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka.

3. W ofercie należy wskazać: 1) pełne dane oferenta: imię i nazwisko/nazwę, dokładny adres lub siedzibę, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz podpis; 2) proponowaną cenę nabycia, odpowiadającą co najmniej cenie minimalnej; 3) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień; 4) potwierdzenie wpłacenia wadium; 5) oświadczenie, iż oferent nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec Syndyka, w tym z tytułu rękojmi za ewentualne wady mieszkania.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości – Syndyka w banku PKO BP S.A. o numerze: 29 1020 2964 0000 6702 0178 0600. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert Bronisława Woźniak” wraz z imieniem i nazwiskiem/nazwą oferenta.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. Za datę wpłaty wadium uważana jest data wpływu pełnej kwoty na ww. rachunek Syndyka.

5. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą – najwyższą cenę zakupu, Syndyk skontaktuje się z tymi oferentami, celem umówienia i przeprowadzenia licytacji w Kancelarii Syndyka.

6. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości, operatu szacunkowego i Regulaminu sprzedaży można uzyskać pod numerem tel.: 694-700-384, mailowo: syndyk@kuzniar.legal lub osobiście w Kancelarii Syndyka w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno.

Cena: 200 273 zł brutto
Dodano: 30 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Krosno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]