Syndyk sprzeda mieszkanie – M-2, ul. Łagiewnicka

Opis:

Sygn. akt XIV GUp 560/20

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Jordańskiej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 148 położonego w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 102/116, obręb B-49, w dzielnicy Bałuty, o powierzchni 29,64 m2, dla którego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00251421/2, za cenę nie niższą niż 163.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysięcy złotych).

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r., do godziny 15.00 na adres: Kancelaria Syndyka Tadeusz Kamiński, 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu lokalu mieszkalnego” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości:
Santander Bank Polska S.A. numer 14 1090 2590 0000 0001 3532 1826.

Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie Kancelarii Syndyka, 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 02 września 2021r. o godz10.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod numerem telefonu 603-533-058.

Cena: 163 000 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź, Bałuty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]