Syndyk sprzeda mieszkanie na Ursynowie

Opis:

Syndyk masy upadłości Michała Jung sprzeda prawo własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 129, położonego w budynku nr 107 przy ul. Rtm. W. Pileckiego w m.st. Warszawa. Lokal mieszkalny składa się z hallu, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki z WC, WC oraz trzech pokoi, łączna powierzchnia lokalu wynosi 120,900 m2, do lokalu przynależy piwnica nr 114 o pow. 3,4 m2, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 12430/1062660. Budynek i grunt opisany w KW nr /00210166/. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00307765/3, za cenę nie niższą niż: 1 042,500 zł. brutto (słownie: jeden milion czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych)

1. Oferty należy składać do dnia 11 maja 2021 r. na adres: syndyk masy upadłości Michała Junga- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa, do godz. 14.00.
2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1394/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Michała Jung na zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego w Warszawie.” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych ).
4. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Michał Jung w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 50 1090 2590 0000 0001 4397 1929, z dopiskiem „wadium na zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego w Warszawie” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2021 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 001 370

Cena: 1 042 500 zł brutto
Dodano: 28 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]