Syndyk sprzeda mieszkanie w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 6

Opis:

Cena wywoławcza za mieszkanie wynosi 128 000,00 zł. Ostateczny termin składania oferty 30.11.2021 r. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka.

Warunki sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości, określonej jako nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 6 – usytuowany na 2. piętrze w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 6 – lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 47,90 m² składający się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy, opisanej w księdze wieczystej nr GL1J/00036618/6, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, jako majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Figurskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Mariusza Figurskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w sprawie o sygn. akt XII GUp 92/20 przed Sądem Rejonowym w Gliwicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 6 – lokal mieszkalny nr 6, opisanej w księdze wieczystej nr GL1J/00036618/6, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju oraz zaprasza do składania ofert na następujących warunkach:
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa zlokalizowana w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 6
– nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 6 – usytuowany na 2. piętrze w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 6. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 47,90 m² składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy piwnica.

Prawo do nieruchomości oznaczonej w księdze wieczystej, to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr GL1J/00036618/6.
Cena wywoławcza wynosi 128 000,00 zł.
2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego.
3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza.
4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta.
5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem w/w nieruchomości lokalowej oznaczonej księgą wieczystą nr GL1J/00036618/6.
6. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo.
7. Oferta winna zawierać:
– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres mailowy,
– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców, jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,
– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,
– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 6 niniejszych warunków postępowania,
– potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem składanej oferty tj. 10% ceny wywoławczej.
8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości lokalowej Upadłego Mariusza Figurskiego – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 30.11.2021 roku (liczy się data wpływu) na adres:
Łukasz Goszczyński
Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego
ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 10/5
44-100 Gliwice
10. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Santander Bank Polska O/Rybnik o numerze 79*******590 0000 0001 2393 0625 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż w/w składnika majątku.
11. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021 r. o godzinie 15:00 w Kancelarii Syndyka w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta.
12. W przypadku gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 2 000,00 złotych.
13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty.
14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta.
15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert.
16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania.
17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący;
18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży;
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.
20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.
Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Łukasz Goszczyński (kom. 50*******12), Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Cena: 128 000 zł brutto
Dodano: 18 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gierałtowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]