Syndyk sprzeda mieszkanie w Starym Jaworowie

Opis:

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 09.10.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 9, położonej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Starym Jaworowie 4B (dalej prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00059636/1. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 144.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 144.000,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI IWONA RADZIŃSKA – PRZETARG” należy składać do dnia 21.10.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22.10.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 45 1140 1140 0000 3653 8900 1026 z dopiskiem „WADIUM – MASA UPADŁOŚCI ARTUR PAŹDZIOREK – PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego.

Cena: 144 000 zł brutto
Dodano: 23 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stary Jaworów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]