Syndyk sprzeda mieszkanie Żory

Opis:

Warunki sprzedaży z wolnej ręki prawa własności do lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na oś. Ks. Władysława 5b/41 o powierzchni użytkowej 55,70 m2 złożonego z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy komórka lokatorska znajdująca się na tym samym piętrze. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach prowadzi księgę wieczystą numer GL1X/00014685/6 stanowiącego majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużniczki Justyny Szmigi jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Na podstawie Postanowienia z dnia 11 marca 2020 roku XII GUp 74/20 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika Justyny Szmigi na następujących warunkach:

1.Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na oś. Ks. Władysława 5b/41 o powierzchni użytkowej 55,70 m2 złożonego z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy komórka lokatorska znajdująca się na tym samym piętrze. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach prowadzi księgę wieczystą numer GL1X/00014685/6. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 194 000,00 zł.

2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego.

3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza.

4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta.

5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem w/w nieruchomości lokalowej.

6. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk i jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo.

7. Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres mailowy,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców – jeżeli oferentem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą bądź Spółka albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – jeżeli oferentem jest przedsiębiorca

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny – jeżeli oferentem jest przedsiębiorca

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza – jeżeli oferentem jest przedsiębiorca

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 6 niniejszych warunków postępowania,

– potwierdzenie wpłaty wadium na zakup prawa własności nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem składanej oferty tj. 10% ceny wywoławczej.

8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Żorach należącej do dłużnika Justyny Szmigi – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 17 lutego 2022 roku na adres: Kancelaria Syndycy Śląscy Aneta Brachaczek Ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik. Liczy się data wpływu.

10. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Santander Bank Polska O/Rybnik o numerze 48 1090 0088*******001 4462 6057 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż w/w składnika majątku.

11. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2022 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Syndyka w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 34/1 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta.

12. W przypadku gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 2000,00 złotych.

13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty.

14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta.

15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert.

16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania.

17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący;

18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży;

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek (kom. 51*******72), Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Cena: 194 000 zł brutto
Dodano: 9 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Żory
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]