Syndyk sprzeda należność osoby fizycznej

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej (upadłość konsumencka) zaprasza do składania ofert na zakup należności upadłego wobec osoby fizycznej o wartości nominalnej 4.002,93 zł (należność główna 3.360,93 zł, koszty postępowania 642 zł) za cenę wywołania nie niższą niż 1.600 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100).

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 501 698 405 oraz e-mail: b.domagalski@grantfinance.pl.

Ofertę na zakup należności należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka do dnia 05 września 2021 r.

Warunki sprzedaży:

a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie należności, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,

b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,

c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,

d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,

e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,

f) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Cena: 1 600 zł brutto
Dodano: 12 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Sopot
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]