Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Działka rolna

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Marty Opali sygn. akt V GUp 21/18 of , sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki.

1. Udział 1/2 w niezabudowanej nieruchomość KW OP1U/00053554/4, położonej w Goli, gm. Świerczów, o pow. 1,0900 ha, dz.nr 147, z k.m 1, obręb Gola za cenę nie niższą niż – 17 080,00 zł

Cena sprzedaży całej nieruchomości 34 160,00 zł.

2. Udział 1/4 w zabudowanej budynkiem gospodarczym nieruchomości KW nr OP1U/00062832/3 poł. w Goli, w gm. Świerczów, o pow. 0,4000 ha, działka nr 148/1, z k. m 1, obręb Gola, za cenę nie niższą niż 42 480,00 zł.

Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą ceny sprzedaży należy składać do dnia 04 listopada 2021r. do godziny 12.00, na adres: Biuro Syndyka, 45-010 Opole ul. Szpitalna 4, II piętro, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości Sygn. akt. V GUp 21/18 of nie otwierać – oferta.

Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata wadium na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rachunku; 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 21/18 of”. Wadium uważa się za skutecznie wpłacone, gdy uznanie rachunku bankowego Masy Upadłości nastąpi najpóźniej 03 listopada 2021r.

1. Wadium winno być wpłacone:

Dla nieruchomości 1) kwota wadium wynosi 1 708,00 zł.

Dla nieruchomości 2) kwota wadium wynosi 4 248,00 zł.

Informacje można uzyskać telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-14.

Cena: 34 159 zł brutto
Dodano: 12 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gola
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]