Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Syndyk Masy upadłości Piotra Rosińskiego ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

1. udziału w wysokości 11/64 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 261,21 m2 oraz budynkami gospodarczymi, stanowiąca działkę o nr ew. 803 o pow. 1001 m2, położona przy ul. Siewierzan nr 21,21a w Lublinie, KW nr LU1I/00185120/5 za cenę nie niższą niż 75% wartości oszacowania, tj. 122 264,25 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery 25/100),

2. wierzytelności z tytułu udziału we własności składników majątku wspólnego stanowiących przedmiot wspólności majątkowej, które weszły w całości do masy upadłości żony Upadłego za cenę nie niższą niż 4 218,75 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście osiemnaście 75/100).

Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Przetarg- nie otwierać IX GUp 206/21 of”. Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2022 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022 r. o godz. 10.15. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 10-16.

Cena: 122 264 zł brutto
Dodano: 5 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lublin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]