Syndyk sprzeda nieruchomość Frysztak

Opis:

Syndyk masy upadłości Agnieszki Godek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: nr 103/3 o pow. 0,0136 ha i nr 103/4 o pow. 0,0139 ha, położonej w miejscowości Frysztak, gmina Frysztak, powiat strzyżowski, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr RZ1S/00048482/1. Minimalna cena sprzedaży wynosi 7.573,00 zł i odpowiada ona cenie rynkowej przedmiotowej nieruchomości określonej w operacie biegłego rzeczoznawcy Ryszarda Sibigi. Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na portalu ogłoszeniowym (tj. do dnia 18.02.2022 r.) wyłącznie listami poleconymi na adres Kancelaria Syndyka Rafała Szostaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków (decyduje data stempla pocztowego).Oferta winna zawierać określenie proponowanej ceny nabycia, a ponadto zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko (nazwę), numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub numer KRS, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu do kontaktu. Oferta winna zostać własnoręcznie podpisana, a w przypadku, gdy ofertę składa podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców do oferty należy dołączyć dokumenty wykazujące umocowanie osób, które ofertę podpisały. W przypadku gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie udziału w Nieruchomości oraz wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości Agnieszki Godek nr 56 1050 1445 1000 0097 4261 2980 (posiadacz rachunku Agnieszka Godek).W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert syndyk dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą zaoferowaną cenę. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert równoważnych w zakresie najwyższej ceny, spełniających warunki konkursu wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia I etapu konkursu. Kupujący zobowiązany jest zapłaty ceny przed zawarciem umowy przenoszącej własność udziału w wysokości ½ w prawie własności Nieruchomości. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy obciążają kupującego.Syndyk informuje, iż drugi ze współwłaścicieli wyraża zgodę na zbycie swojego udziału w nieruchomości.Kontakt tel. 666 230 900 od pon. do pt. w godz. 9.00 -16.00 lub mail: syndyk.likwidacja @ gmail.com Syndyk zastrzega sobie uprawnienie do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Cena: 7 573 zł brutto
Dodano: 8 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Frysztak, Strzyżów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]