Syndyk sprzeda nieruchomość Gołdap ul. Warsztatowa

Opis:

Syndyk masy upadłości

Bożeny i Grzegorza Siłkowskich w upadłości

sygn. akt VIII GUp 329/20, sygn. akt VIII GUp 30/21

sprzeda

 

w trybie z wolnej ręki

 

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

 o numerach ewidencyjnych 995/8, 996/4, 995/7, 995/9, 996/3, 996/5, 995/3, 995/4, 995/5, 995/12, 996/1 i 996/2 o łącznej powierzchni 703 m2, położone przy ul. Partyzantów/Warsztatowej w Gołdapi, dla którego prowadzone są księgi wieczyste o nr OL1C/00042218/8, OL1C/00042588/2 przez Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Przy czym syndyk informuje, iż w skład masy upadłości Bożeny Siłkowskiej wchodzi udział w wysokości ½ ww. prawa użytkowania wieczystego gruntu, a w skład masy upadłości Grzegorza Siłkowskiego wchodzi udział ½ ww. prawa użytkowania wieczystego gruntu.

 

1.     Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotowe nieruchomości stanowią działki ewidencyjne o numerach 995/8, 996/4, 995/7, 995/9, 996/3, 996/5, 995/3, 995/4, 995/5, 995/12, 996/1 i 996/2 o łącznej pow. 703 m2. Działki przylegają do siebie tworząc jedną całość. Teren niezagospodarowany, ogrodzony, porośnięty dziko rosnącą roślinnością łąkową, niezabudowany.

2.     Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.

3.     Cena wywoławcza: 22.000,00 zł brutto za całe prawo użytkowania wieczystego gruntu.

4.     Warunki sprzedaży: Szczegółowe warunki sprzedaży określone zostały w regulaminie. Pisemny egzemplarz regulaminu sprzedaży zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

5.     Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 19 października 2021 r. włącznie, na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego, al. W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie, nie będzie rozpatrywana.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

6.     Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu w kwocie 20.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy masy upadłości.

7.     Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin można otrzymać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego, al. W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, tel.: 577-476-209, e-mail: sekretariat(a), klaudia.kaczmarczyk(a), w godz. 10:00 – 15:00. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.

8.     Termin otwarcia ofert: Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w „Centrum Żoliborz” w Warszawie pod adresem: Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, sala nr 3 w dniu 22 października 2021 r. o godzinie 10:45.

9.     Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo – aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.

Cena: 22 000 zł brutto
Dodano: 27 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gołdap
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]