Syndyk sprzeda nieruchomość – Mażucie, Gołdap

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 174m2, działki ewidencyjne nr 69/12, 69/13, 69/14 i 69/48, obręb 0022 Pietraszki, o łącznej pow. (bez działki 69/48) 1170m2 , Mażucie 10/1, gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1C/00024908/0 przez Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100),

Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (włącznie) na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego, Aleja W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego w Warszawie w dniu 7 maja 2021 r.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego oraz szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany do wglądu w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego przy al. W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, w godz. 8-18 oraz w czytelni Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok., sygn. akt VIII GUp 329/20.

Po uprzednim kontakcie telefonicznym (tel. 577-476-209) istnieje możliwość udostępnienia dokumentów w formie elektronicznej (, ).

Istnieje możliwość oględzin nieruchomości.

Cena: 155 000 zł brutto
Dodano: 25 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gołdap
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]