Syndyk sprzeda nieruchomość niezabudowaną Dębieniec

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dębieniec, województwie kujawsko-pomorskim, oznaczonej jako działka nr 45/14 o powierzchni 0,0500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr TO1W/00027040/9.

za cenę nie niższą niż 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa.

Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym oraz numerem telefonu.

Cena: 732 713 111 zł brutto
Dodano: 2 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]