Syndyk sprzeda nieruchomość o pow. użytkowej lokalu 56,30 m2 Szelejewo

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej nr 3 o pow. użytkowej lokalu 56,30 m2, lokal składa się z 2 pokoi, łazienki z w-c, kuchni i przedpokoju. Położony w Szelejewie 57, gmina Gąsawa, dla której Sąd Rejonowy w Żninie prowadzi księgę wieczystą nr BY1Z/2152 8/8, za cenę nie niższą niż – 42 400 zł ( słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych) z tym zastrzeżeniem, że:
– nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
– umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w dniu 28 maja 2021 r. – cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Biurze Syndyka przy ul. Towarowej 36 bud. C w Bydgoszczy, natomiast oględziny nieruchomości będą możliwe w wyznaczonych dniach ( po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 518 563 660 ). Oferty z ceną należy składać w terminie do 25 marca 2021 r. na adres Biura Syndyka ( jw.) lub na adres mailowy: jm.syndyk@gmail.com wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej tj. kwoty 4 240 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych) na konto masy upadłości: PKO BP nr 21 1020 1462 000 0 7102 03 13 9425.

Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 29 marca 2021 r. o godz. 10.15 w biurze Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36 bud. C w obecności adwokata Krzysztofa Kruka.

W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ważnych ofert w tej samej cenie, wyłonienie nabywcy ww. nieruchomości nastąpi w trybie licytacji ustnej.

Cena: 42 400 zł brutto
Dodano: 5 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szelejewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]