Syndyk sprzeda nieruchomość – Okuniew

Opis:

Syndyk masy w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 644/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Okuniew, gm. Halinów, pow. miński, woj. mazowieckie stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1059/2 o powierzchni 686 m2 obręb 0019, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00107343/1.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 150.728,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100).

Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 15.100,00 zł (piętnaście tysięcy sto złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 04.10.2021 r., przy ul. Juliana Bartoszewicza 3/9, 00 – 337 Warszawa, o godzinie 10:30.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową, k.nowacka-syndyk@o2.pl

Cena: 150 728 zł brutto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Okuniew
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]