Syndyk sprzeda nieruchomość Skórzewo, Poziomkowa 17

Opis:
Syndyk masy upadłości w sprawie XI GUp 185/17, prowadzonej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położonej w miejscowości Skórzewo (adres ul. Poziomkowa 17, 60-185 Skórzewo) o powierzchni 366 m2. Na nieruchomości znajduje się 3-kondykcyjny budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej. Piętro składa się z sypialni, łazienki, pokoju i garderoby. Półpiętro składa się z korytarza, pokoju komputerowego, salonu, kuchni i korytarzu w salonie. Parter składa się z łazienki i korytarza. Przyziemie składa się z pomieszczenia gospodarczego, pokoju, korytarzu przy garażu, garażu oraz pralni. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 136,92 m2. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi dla nieruchomości KW nr PO1P/00165538/8.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 691 000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne, obciążają nabywcę.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Piotra Petlickiego – NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy XI GUp 185/17 należy składać do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00 (decyduje data doręczenia na podany adres) bezpośrednio lub listownie na adres Kancelarii Syndyka Masy Upadłości ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań. Oferta powinna zawierać co najmniej propozycję ceny oraz dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. nr: 35 1090 1362 0000 0001 3513 9952 w wysokości 69 100 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) z dopiskiem „Wadium” i oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy oferta (nr księgi wieczystej). Dniem wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży w uzgodnionym terminie z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta zostanie przyjęta. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Rozstrzygnięcie konkursy nastąpi w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00 w miejscu składania ofert. Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez odszkodowania z tego tytułu.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: +48**********44, bądź kierując zapytanie dotyczące sprzedaży drogą mailową na wyżej podany adres mailowy.

Cena: 690 998 zł brutto
Dodano: 19 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skórzewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]