Syndyk sprzeda nieruchomość w Dzierżoniowie

Opis:

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość przemysłowo – użytkową w Dzierżoniowie

Opis komercyjny nieruchomości:

Przedmiotem postepowania jest prawo wieczystego użytkowania dwóch działek gruntu o łącznej powierzchni 37.009 m2wraz z prawem własności posadowionych budynków i drobnego wyposażenia znajdującego się w zabudowaniach. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjne położenie w Dzierżoniowie: ul. Kilińskiego 14; znajduje się ok 1km od nowej obwodnicy Dzierżoniowa (droga 383) oraz 400 metrów od stacji PKP oraz PKS. Zgodnie z operatem szacunkowym, użytki oznaczone są w ewidencji gruntu jako Ba – tereny przemysłowe. Na nieruchomości ustanowione są umowy najmu / dzierżawy poszczególnych powierzchni biurowych/magazynowych.

Wyciąg z warunków sprzedaży

Syndyk masy upadłości Urszuli Ślósarz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych „GWARMET” – Urszula Ślósarz w upadłości, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 14, 58-200 Dzierżoniów prowadzi postępowanie na sprzedaż łączną składników mienia upadłej. Sprzedaży podlega:

1). prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu nr 176 o powierzchni 25.599 m2, Obręb Centrum, ul. Kilińskiego wraz z prawem własności posadowionych na działce gruntu budynków: a). budynku socjalno-biurowego nr 176/1, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 75,0 m2, b). budynku trafostacji nr 176/2, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 101,40 m2, c). budynku socjalno-biurowego nr 176/3, II-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 323,10 m2, d). hali produkcyjnej nr 176/4, 1-kondygnacyjną o powierzchni użytkowej Pu=6.627,60 m2, e). budynku usługowego nr 176/5, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 323,10 m2, f). budynku produkcyjno-biurowego nr 176/6, 3-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 916,20 m2, g). budynku portierni nr 176/7, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 35,50 m2, h). hali produkcyjnej – wiaty nr 176/8, 1-kondygnacyjną o powierzchni użytkowej Pu= 282,30 m2, i). hali produkcyjnej nr 176/9, 1-kondygnacyjną o powierzchni użytkowej Pu=1.488,00 m2

— dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/00015749/2;

2). Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 174/2 o powierzchni 11.410 m2, Obręb Zachód, Dzierżoniów

— dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/00028063/3;

3). Prawo własności niskocennych środków trwałych (wyposażenia) zlokalizowanego zlokalizowanych w budynkach, szczegółowo wymienionego w pełnych warunkach sprzedaży.

1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Uchwała Rady Wierzycieli nr 8 z dnia 23 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 101/17.

2). Określenie ceny minimalnej: 3.665.347,00 zł.

3). Podana cena jest ceną netto, przy czym sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku d towarów i usług.

4). Termin wpłaty wadium w kwocie 370.000,00 zł: 14 grudnia 2021 r., termin złożenia oferty: 14 grudnia 2021 r.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości nieruchomość ul. Kilińskiego 14 Dzierżoniów – nie otwierać” winny do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 10:00 w miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14.

7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 11:00 miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 6 6 2 3 7 3 8 8 2) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. 6 9 5 6 6 3 4 1 4), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Cena: 3 665 347 zł netto
Dodano: 1 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dzierżoniów ul. Jana Kilińskiego 14
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]