Syndyk sprzeda nieruchomość w Grupie, Dragacz

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową o powierzchni zabudowanej budynkiem mieszkalnym, pow. zabudowy 105 m2, położonej przy ul. Jazdy Polskiej 7 w miejscowości Grupa, gmina Dragacz, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74/2, obręb 0006 Grupa Plac, gmina Dragacz, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1S/5400 3/7 za cenę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy) złotych z tym zastrzeżeniem, że:
– nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
– umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w dniu 31 maja 2021 r.
– cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Biurze Syndyka przy ul. Towarowej 36 bud. C pok. 24 w Bydgoszczy, natomiast oględziny nieruchomości będą możliwe w wyznaczonych dniach (po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 518 563 660 ). Pisemne oferty z ceną należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2021 r. na adres Biura Syndyka ( jw.) lub na adres mailowy: jm.syndyk@gmail.com wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej sprzedaży nieruchomości tj. kwoty
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto masy upadłości: PKO BP nr 21 1020 146 2 0000 71 02 0313 942 5.

Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 12 marca 2021 r. o godz.10.00 w biurze Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36 bud. C w obecności adwokata Krzysztofa Kruka.

W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ofert z tą samą najwyższą oferowaną ceną, wyłonienie nabywcy ww. nieruchomości nastąpi w trybie licytacji ustnej.

Cena: 100 000 zł brutto
Dodano: 5 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grupa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]