Syndyk sprzeda nieruchomość w Jarocinie (działka)

Opis:

Syndyk masy upadłości

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomość położoną w Jarocinie przy ul. Powstańców Wlkp. 6, działka nr 2029/22 o pow. 1578 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr KZ1J/00025879/0 za cenę nie niższą niż 540.000,- (pięćset czterdzieści tysięcy) złotych.

Oferty nabycia należy składać do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 1500 w Kancelarii syndyka, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz z dopiskiem na kopercie „JAROCIN”. Oferty powinny zawierać co najmniej:

– imię i nazwisko (nazwę) oferenta wraz z adresem, nr telefonu, adresem mailowym,
– dowód wpłaty wadium w kwocie 54.000,-zł na rachunek bankowy 90 9263 0000 0003 9677 2000 0001,
– oświadczenie, że oferentowi znany jest stan prawny i techniczny nieruchomości,
– kwotę oferowanej ceny,
– czytelny podpis oferenta.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a wadium wpłacone przez pozostałych oferentów podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się bądź odstąpienia oferenta, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka.
Informacje o przedmiocie sprzedaży udzielane są pod nr telefonu 502 633 252.
Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. Otwarcie ofert i podjęcie uchwały o sprzedaży nieruchomości nastąpi na posiedzeniu Rady Wierzycieli 08 kwietnia 2021 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Cena: 540 000 zł brutto
Dodano: 19 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jarocin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]