Syndyk sprzeda nieruchomość w Kiełpinie Górnym

Opis:

Opis

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 238/18/M
z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Dominium spółka z o.o. w upadłości spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Sopocie prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 238/18/M

ogłasza pisemny konkurs ofert
na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości obejmującej:

1.       udział stanowiący ¾ w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 69 o łącznej powierzchni 65.277 m2(przy czym udział ¾ stanowi 48.957,75 m2), zlokalizowanej w miejscowości Kierzkowo, woj. pomorskie, powiat – wejherowski, gm. Choczewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą numer KW GD1W/00079824/3, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 718.308,00 zł netto (słownie: siedemset osiemnaście tysięcy trzysta osiem złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

2.       prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę 171/17, obręb ewidencyjny 0036 Kiełpino Górne, o powierzchni 716 m2, zlokalizowanej w miejscowości Kiełpino Górne przy ul. Goplany, woj. pomorskie, powiat – gdański, gm. Gdańsk, dla której Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1G/00258204/6, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 126.160,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

WARUNKI KONKURSU OFERT

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.

1.       Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2021 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).

2.       Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.       Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt VI GUp 238/18/M
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomości

4.       Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej netto płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.

5.       Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2021 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.

6.       Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 13 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.30 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.

7.       Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Zapraszam serdecznie do składania ofert.

Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek – syndyk

Cena: 126 160 zł brutto
Dodano: 20 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kiełpino Górne
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]