syndyk sprzeda nieruchomosc w m. Pniów

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Ireneusza Wachowicza prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Wachowicz Ireneusz ZPHU Ir-Plast Technika Okienna w upadłości z siedzibą w Pyskowicach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności:
 Nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00103649/0 w skład której wchodzi działka o nr ewidencyjnym 874/7 stanowiąca przedmiot własności Ireneusza Wachowicza oraz Marzeny Wachowicz będących we wspólności ustawowej
 Nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00094326/3 w skład której wchodzi działka o nr ewidencyjnym 875/7 stanowiąca przedmiot własności Ireneusza Wachowicza oraz Marzeny Wachowicz we wspólności ustawowej udział 1/18 – pozostałe udziały współwłasność osób fizycznych.
za cenę nie niższą niż 100% wartości rynkowej oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 109.000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: – OFERTA – „Ireneusza Wachowicza prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Wachowicz Ireneusz ZPHU Ir-Plast Technika Okienna w upadłości, sygn. akt XII GUp 260/19 i dostarczona do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice 44-101, do dnia 21.05.2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości na nr rachunku bankowego 23 1090 2008 0000 0001 4657 6186 do dnia 21.05.2021 r.

II. Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości i ruchomości,
4. oświadczenie, iż oferent nie jest Syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,
6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
7. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat )
8. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
9. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,
10. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 25.05.2021 r. o godzinie 13:30, sala234.
1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz,
3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty, bez odsetek.
4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,
5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,
8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,
9. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza,
10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
11. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.
12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,
13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 884-988-846 lub 32 260 80 46 w godz. 9-15.

Cena: 109 000 zł brutto
Dodano: 21 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pniów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]