Syndyk sprzeda nieruchomość w Michałowicach

Opis:

Syndyk masy upadłości IK Housing sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Michałowicach, sygn. akt XVIII GUp 16/19, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1683/3279 (błędnie wpisanego do kw w wysokości 168/328) we własności nieruchomości gruntowej położonej w Michałowicach, woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gm. Michałowice, przy ul. Juliusza Słowackiego 31, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00082222/7, działka nr 632/3, o obszarze 930 m2, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi jednolokalowymi w zabudowie bliźniaczej, jako odpowiadającego stosunkowi powierzchni użytkowej niewyodrębnionego lokalu nr 2 wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, za cenę nie niższą niż 475.000,00 zł netto (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Cena zostanie powiększona o podatek VAT, w obowiązującej stawce, jeżeli będzie on należny. Wadium wynosi 40.000,00 złotych (czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2021r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami polecanymi (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2021r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a, w sali nr 14, o godz. 10:00.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz warunki przetargu dostępne są w biurze syndyka oraz w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Dodatkowych informacji udziela biuro syndyka pod nr telefonu 501 541 541 lub adresem e-mail a.rejdych@jarosinski.com

Cena: 475 000 zł netto
Dodano: 30 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Michałowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]