Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Grupa

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki:
Wchodzący do masy upadłości w toczącym się postępowaniu upadłościowym – udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Grupa, gmina
Dragacz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę nr
164/2 oraz 620/2 o powierzchni 2.278 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00028247/8.

Zainteresowani powinni składać
oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. osobiście
lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4,
00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w
trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi
na posiedzeniu jawnym dnia 30 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii
Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.

Operat szacunkowy i warunki
sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny
Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00. Szczegółowe
informacje pod adresem mailowym lub nr telefonu 732 713 111.

Cena: 124 875 zł brutto
Dodano: 21 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grupa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]