Syndyk sprzeda nieruchomość w Wa-wie przy ul. Owoców Leśnych

Opis:

1. Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Owoców Leśnych w dzielnicy Białołęka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 9/6 obręb ewidencyjny 40707 o powierzchni 0,3077 ha dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00277311/3 za cenę nie mniejszą niż 1.367.000,00 zł netto (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych).
2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń jest udostępniony na stronie internetowej w****************, a także w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 174/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji), który zostanie przesłany zainteresowanym po przesłaniu zapytania na adres e-mail: bi**o@b*********.eu.
4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.367.000,00 zł netto (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych). Do ceny przy sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy sprzedaży.
5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 lipca 2021 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 25 1090 1753 0000 0001 3477 2316, z dopiskiem „ Przetarg Owoców Leśnych – sygn. akt. XVIII GUp 174/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 06 lipca 2021 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.
8. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
9. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
10. Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

Cena: 1 367 000 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]