Syndyk sprzeda nieruchomość w Wodykajmach gm. Sępopol

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Pani Jolanty Grzejdak (Sygn. Akt V GUp „of“ 162/18 ) zaprasza do składania ofert na sprzedaż:
Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem skupu mleka o pow. 100 m. kw położonej w Wodykajmach gmina Sępopol oraz prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 219/1 o pow. 0,0500 ha Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta KW nr OL1Y/00012667/0 w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach V Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość nieruchomości oszacowana jest na kwotę 6600 zł (sześć tysięcy sześćset zł).
Sprzedaż wyżej opisanego udziału w nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 3000,00 zł Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.
Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż w kwocie określonej Postanowieniem Sędziego – Komisarza należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta zakupu Sygn. Akt V GUp „of“ 162/18 ) ” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 12.04.2021 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego – Komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 93 1090 2590 0000 0001 4218 0826.
Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 13.04.2021 o godzinie 14,30 w drodze rozpoznania ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława .

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia konkursu powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.
Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatem szacunkowym można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.

Cena: 3 000 zł brutto
Dodano: 6 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sępopol
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]