SYNDYK sprzeda nieruchomość zagrodowo-rolną Wola Wężykowa

Opis:

Tomasz Maj, jako syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds., Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt: XIV GUp 359/21 zawiadamia o ogłoszeniu pierwszego przetargu ofertowego, pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zagrodowo-rolnej, niezabudowanej, położonej Wola Wężykowa, obręb 24, powiat łaski, gmina Sędziejowice, o łącznej powierzchni  8 700 m2, obejmujących działkę o numerze ewidencyjnym 70, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze SR1L/00049864/7, a cena minimalna sprzedaży, odpowiadająca łącznej wartości oszacowania nieruchomości gruntowej wynosi kwotę 29 000,00 zł.

Ze względu na rodzaj i charakter nieruchomości oględziny tej nieruchomości
z udziałem syndyka lub właściciela nie są przewidziane.

W związku z treścią art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.  o kształtowaniu ustroju rolnego Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnych. W związku z powyższym, z wybranym oferentem zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, o której treści zostanie poinformowany Skarb Państwa, reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dopiero niezłożenie przez Skarb Państwa w terminie miesiąca oświadczenia o skorzystaniu
z prawa nabycia ww. nieruchomości otworzy możliwość zawarcia docelowej umowy przenoszącej własność.

Składanie ofert w biurze syndyka oraz wpłata wadium na wskazany w regulaminie rachunek winny nastąpić do dnia 30-go grudnia 2022 r., do godz: 16:00. Nieprzystąpienie do umowy sprzedaży przez Oferenta, którego ofertę w przetargu wybrano skutkuje utratą na rzecz masy upadłości wpłaconego przez niego wadium. Organizatorowi Przetargu przysługuje na każdym etapie postępowania prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, jeśli organizator przetargu uzna i wykaże, że będzie to korzystne dla interesu finansowego masy upadłości lub celu postępowania upadłościowego.

Regulamin przetargu, w tym formalne warunki składania ofert oraz opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są dla wszystkich zainteresowanych w biurze obsługi interesantów syndyka w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905r. 49A, lok. 114, po wcześniejszym ustaleniu terminu w drodze telefonicznej lub za pośrednictwem korespondencji na portalu ogłoszeniowym lub na adres email kancelarii syndyka.
W przypadku woli otrzymania wyciągu z operatu szacunkowego lub odpisu regulaminu w drodze elektronicznej lub pocztowej wymagane jest złożenie we wskazanej wyżej formule wniosku o przesłanie przez syndyka regulaminu przetargu wraz z wyciągiem z operatu szacunkowego, wskazując we wniosku swoje imię i nazwisko oraz adres
e-mail lub pocztowy do korespondencji.

Cena: 29 000 zł netto
Dodano: 30 listopada 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wola Wężykowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]