Syndyk sprzeda nieruchomości

Opis:

Syndyk Masy upadłości Reginy Kowalskiej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, stanowiących las:

1. udział w wysokości 1/6 części w nieruchomości oznaczonej nr 267 o pow. 0,57 ha położonej w obrębie Dębina, gm. Strzyżewice, powiat lubelski nr KW LU1I/00072528/0 za cenę nie niższą niż 50% wartości oszacowania, tj. 769,50 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt dziewięć 50/100),

2. udział w wysokości 1/4 części w nieruchomości oznaczonej nr 508/2 o pow. 0,56 ha położonej w obrębie Dębina, gm. Strzyżewice, powiat lubelski nr KW LU1I/00072529/7 za cenę nie niższą niż 50% wartości oszacowania, tj. 2 184,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery 00/100),

3. udział w wysokości 1/4 części w nieruchomości oznaczonej nr 654/1 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Dębina, gm. Strzyżewice, powiat lubelski nr KW LU1I/00072529/7 za cenę nie niższą niż 50% wartości oszacowania, tj. 390,00 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt 00/100).

Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Przetarg- nie otwierać IX GUp 173/21 of”. Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2022 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022 r. o godz. 10.30. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 10-16.

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 5 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lublin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]