Syndyk sprzeda nieruchomości zabudowane karczmą i hotelem – Borków

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest łączne zbycie:
a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00038764/5, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 157/7 z obrębu 0001, o powierzchni 10.300 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud S.A. w upadłości,
b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim objętej księgą wieczystą nr KI1L/00038889/7, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 157/8 z obrębu 0001, o powierzchni 10.300 m2 z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud S.A. w upadłości,
c) ruchomości stanowiących własność Dorbud S.A. w upadłości wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Załączniku nr 1 do warunków przetargu.
Okres użytkowania wieczystego działki ewid. nr 157/7: do dnia 05 grudnia 2089 r. Okres użytkowania wieczystego działki ewid. nr 157/8: do dnia 22 grudnia 2089 r. Nieruchomość położona jest w dolinie rzeki Bielnianki, na płd. obrzeżach miejscowości Borków. Działka 157/7 zabudowana jest budynkiem hotelowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojącym, oznaczonym nr 64, a działka 157/8 budynkiem socjalno-gastronomicznym (karczmą biesiadną) jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym, przystosowanym do przyjęcia i obsługi 50 osób. Budynki stanowią odrębny przedmiot prawa własności. Budynek hotelowy oraz karczma zostały zbudowane w latach 80.XX wieku. Nieruchomość leży na terenie lasu należącego do Cisowsko-Orłowskiego Parku Krajobrazowego, u podnóża Gór Świętokrzyskich. Teren wokół budynków jest zagospodarowany jako podjazd, dojście do budynków, parking utwardzony kostką betonową, asfaltem i kamieniem łamanym oraz las. Na terenie tuż obok karczmy wśród drzew urządzono park linowy. Cały teren ośrodka wypoczynkowego jest ogrodzony. Teren działek uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną do osadnika bezodpływowego oraz telefoniczną.
Cena wywoławcza wynosi 3.559.950,24 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 24/100) netto.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 16 września 2021 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750*******000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 20 września 2021 roku o godz. 10:00, w sali nr XXV.
Operaty szacunkowe wartości praw do ww. nieruchomości i wartości ruchomości z maja 2020 r. (opracowania nr 160/2020 i 168/2020), dostępne są w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciągi z Operatów szacunkowych oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).
Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 3 559 952 zł brutto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Borków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]