Syndyk sprzeda nieruchomości.

Opis:

NIERUCHOMOŚĆ
Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki 11 nieruchomości położonych w gminie Trzciel i Międzyrzecz (powiat międzyrzecki, woj. lubuskie) o łącznej wartości 5.069.300 zł szczegółowo opisanych w regulaminie sprzedaży dostępnym w biurze syndyka pod adresem email wskazanym w formularzu kontaktowym i pod nr tel. 61 843 85 32. Każda z nieruchomości sprzedawana jest osobno.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości wskazanej w regulaminie, na rachunek masy upadłości 95 1090 1447 0000 0001 4392 0929 w terminie do dnia 19 września 2021 roku. Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 20 września 2021 r. w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy oferta”. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na w/w adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu.
Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w Kancelarii Syndyka w dniu 24 września 2021 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Wymogi formalne jakie musi spełniać oferta zostały wskazane w regulaminie sprzedaży dostępnym w biurze syndyka. Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Cena: 5 069 300 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Trzciel, Międzyrzecz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]