Syndyk sprzeda prawa własności nieruchomości niezabudowanej

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 638/20/S, informuje
o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę
nr 813/2 o pow. 0,03 ha, położoną w obrębie 0001, znajdującą się we wsi Ładna, gmina Skrzyszów, powiat tarnowski, opisaną księgą wieczystą nr TR1T/00083152/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę najwyższą z zaoferowanych.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarta jest w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: ko************z@o*.pl) oraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restruktu-ryzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 638/20/S

Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. nie mniej niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 6 lipca 2021 do godziny 17.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 400,00 zł na konto funduszów masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka.

Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności do-trzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania konta.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7 lipca 2021 o godz. 11.00 w Kancelarii syndyka przy
ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości

Cena: 4 000 zł brutto
Dodano: 21 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ładna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]