SYNDYK SPRZEDA PUB – CENA OBNIŻONA

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki, po cenie obniżonej, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 216.500,00 zł:
nieruchomość lokalową w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 3 nr U2 – samodzielny lokal niemieszkalny (dawny pub FUGA) o powierzchni użytkowej 92,54 m² wraz z pomieszczeniem strychowym o pow. 16,65 m² oraz udziałem 214/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu objętych KW SZ1S/00107971/6, która to nieruchomość lokalowa objęta jest KW SZ1S/00112653/2

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu – dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane. Cena nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy i bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Oferty należy składać jednocześnie: na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Elżbieta Piotrowska, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 20.07.2021r. – obydwie do godziny 14.30. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG LOKAL NIEMIESZKALNY XII GUp 120/18”. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w powyżej wskazany sposób.
Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu 696 525 024 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Cena: 216 500 zł brutto
Dodano: 24 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]