Syndyk sprzeda Ramę z widłami do bel DTR+BGTME marki GOWEIL

Opis:

CENA WYWOŁAWCZA: 4500,00 zł netto

Termin składania ofert: w trakcie ukazywania się ogłoszenia, zawsze do godz. 14:00 danego dnia

OTWARCIE ofert: następuje dwa razy w tygodniu tj. wtorek i czwartki od godz. 14:15

Nr Konta: 35 1750 0012 0000 0000 3871 3628 rachunek bankowy masy upadłości do wpłaty wadium/zapłaty ceny

WADIUM: 20% ceny wywoławczej

TERMIN wpłaty wadium: zawsze do godz 14:00 w danym dniu (zaksięgowane na rachunku bankowym masy upadłości)

Nr Sygn. Akt: V GUp 126/17

UWAGA!!!
WPROWADZAMY MOŻLIWOŚĆ wyboru formy składania ofert:
forma 1 ————- TRADYCYJNA pisemne oferty w zamkniętej kopercie
forma 2 ————- POPRZEZ e-mail: syndyk @ kancelaria-nasiadko.pl
(prosimy przeczytać instrukcje w zakładce „biuro syndyka”)

Syndyk masy upadłości w związku z sprzedażą z wolnej ręki, zaprasza do składania ofert na:
Maszyny rolnicze do produkcji i zbioru kiszonki, siana.
Zestawienie MASZYN jako komplet firmy GOWEIL
poz. 22 – Rama do podwójnych wideł ładowniczych do bel DTR 1szt ( nie używany)
poz. 21 – Widły ładownicze do bel BGTME 2szt ( nie używany)

za cenę netto nie niższą niż cena wywoławcza.

Wymagane wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości.

Wadium uważa się za zapłacone jeżeli nastąpi uznanie rachunku bankowego masy upadłości do godz. 14:00 w dniu otwarcia oferty

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem „nie otwierać oferta na ramę i widły.” , przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:
Biuro Syndyka
Romualda Nasiadko
ul. Prosta 37/5
87-100 Toruń
(decyduje data i godz. wpływu do biura syndyka)

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi tego samego dnia
Oferty złożone po terminie wskazanym nie uczestniczą w prowadzonym postępowaniu.

Wyboru oferty dokonuje syndyk

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania w całości lub części a także unieważnienia wyboru ofert oraz prawo zmiany warunków sprzedaży na każdym etapie, także bez podania przyczyny.

Biuro syndyka informuje o możliwości oględzin przedmiotu w godz. 9:00-15:00 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu)

Cena: 4 500 zł brutto
Dodano: 12 marca 2021
Województwo:
Lokalizacja: Chełmża
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]