syndyk sprzeda ruchomosci

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku NOMAG Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 80% wartości rynkowej oszacowania tj. za łączną cenę nie niższą niż 35.523,00 zł netto lub z cenę netto poszczególnych ruchomości wyszczególnionych w spisie inwentaryzacyjnym dostępnym w biurze syndyka.
I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem NOMAG Sp. z o. o. w upadłości – OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt XII GUp 112/21 i dostarczona do Biura Syndyka Masy Upadłości ul. W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza do dnia 18.06.2021r
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 11 1020 2498 0000 8002 0716 5907 do dnia 18.06.2021r
II Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanych ruchomości,
4. oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności ruchomości,
6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
7. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),
8. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
9. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,
10. oświadczenie, iż oferent nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec syndyka, w tym z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych,
11. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez Organizatora Przetargu.
III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze syndyka w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Sikorskiego 35, w 21.06.2021 r o godz. 10.00
1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.
4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane.
6. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu
7. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży. Za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu
8. Wadium zostanie zwrócone oferentowi w terminie czternastu dni w przypadku odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia lub odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży przez Organizatora Przetargu.
9. Nabywca ruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej dzień przed zawarciem umowy, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.
10. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
11. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
12. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu zawarcia umowy sprzedaży
13. Potrącenie, przekaz, złożenie do depozytu, akredytywa, weksel oraz wszelkie inne formy zapłaty, poza wymienionymi w § 14 pkt 2, są niedopuszczalne.
14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
15. Kontakt w sprawie informacji i oględzin ruchomości pod nr Tel 884 988 846 w dni robocze w godz. 9-14

Cena: 35 522 zł brutto
Dodano: 1 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]