Syndyk sprzeda ruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Firmy Partner XXI Sp. z o.o. w upadłości z siedziba w Zabrzu przy ul Wolności 262, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości w postaci:
samochodu Ford Fiesta rok prod. 2012 ( na pojedzie zastaw skarbowy) za cenę nie niższą niż 6.000 złotych netto, paleciak elektryczny(niesprawny) za cenę nie niższa niż 800zł netto
WARUNKIEM UCZESTNICTWA PRZETARGU : sporządzenie oferty, która winna być złożona w kopercie z dopiskiem „Partner XXI Sp. z o.o. w upadłości z siedziba w Zabrzu przy ul Wolności 262 – Oferta przetargowa pojazdy- Sygn. akt – XII GUp 5/20 i dostarczona do biura syndyka masy upadłości Ewy Jurczak w Dąbrowie Górniczej (42-520), ul. W. Sikorskiego 35, do dnia 24.09.2021r do godziny 12:00, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki listowej uważa się datę jej wpływu do biura syndyka. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bank Santander Bank Polska SA 46 1090 2008 0000 0001 4421 1397 do dnia 24.09.2021r
II. OFERTA KUPNA POWINNA ZAWIERAĆ: 1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym, technicznym i wizualnym ruchomości
4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, oraz że nie jest ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani przedstawicielem upadłego
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności do ruchomości
7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem, warunkami i zasadami przetargu.
III. ROZPOZNANIE OFERT odbędzie się w: Biurze syndyka masy upadłości Ewy Jurczak w Dąbrowie Górniczej ul. W. Sikorskiego 35 w dniu 27.09.2021r. o godz. 12:30. 1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2
, 2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Nabywca ruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Organizator Przetargu-syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
5. Brak zapłaty całej ceny nabycia w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
6. Wydanie przedmiotu umowy do nabywcy następuje w dniu podpisania umowy.
7. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert bądź w przypadku odstąpienia przez Organizatora Przetargu od podpisania umowy.
8. Informacje o przetargu udzielane są w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35 lub pod nr Tel 88*****46 telefonu – w godz. 9-14

Cena: 8 364 zł brutto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]