Syndyk sprzeda samochód Ford Mondeo

Opis:

Sprzedaż przez syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ruchomości, tj. samochód osobowy marki Ford Mondeo 1.6 Benzyna + LPG. Rok produkcji 1995. Pojazd jest w stanie nieużytkowym od trzech lat, przed trzema laty był sprawny. Na chwilę obecną nie odpala. Posiada OC do dnia 29.11.2021r. Badanie techniczne nieważne od dnia 14.03.2021r. Opony zimowe.

Cena wywoławcza ww. ruchomości wynosi 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).

I. Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty dot. ceny spośród złożonych ofert.
II. W razie wpływu dwóch ofert o tożsamych wartościach, decydująca będzie kolejność wpływu ofert do Kancelarii Syndyka.
III. Minimalna cena sprzedaży to cena wywoławcza ruchomości
IV. Minimalna cena postąpienia wynosi 100,00 zł.
V. Termin do składania ofert do dnia 5 października 2021 r. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
VI. Cena nabycia zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Dariusza Sepióła w Santander Bank Polska S.A. pod nr: 58 1090 2590 0000 0001 4835 5021 w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży.
VII. Koszty zawarcia umowy sprzedaży i wszelkich obciążeń z tym związanych ponosi w całości kupujący. Kupujący zobowiązany jest do odbioru samochodu na własny koszt.
VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży do dnia 29 listopada 2021 r.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 11 października 2021 o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce, e-mail: upadlosc@notables.pl) Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka Pauliny Bursztein (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce) listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – w postępowaniu Sygn. akt V GUp 205/21”, w terminie do 5 października 2021 r.”

Cena: 1 500 zł brutto
Dodano: 21 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kunów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]