Syndyk sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu we Włocławku

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego we Włocławku przy ul. Płockiej 143a, dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00038352/2.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 50,00 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Lokal znajduje się na parterze budynku 4 piętrowego, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, instalacje domofonową oraz telewizję kablową.

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na osiedlu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we wschodniej części miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz tereny ogródków działkowych. W bliskiej odległości od budynku znajduje się poczta, przychodnia zdrowia, przedszkole oraz sklep spożywczo-przemysłowy.

Syndyk podkreśla, iż przedmiotowy lokal jest obecnie zamieszkiwany przez osobę trzecią, która na obecnym etapie postępowania odmówiła opuszczenia i opróżnienia lokalu. Zgodnie z regulaminem sprzedaży syndyk nie jest zobowiązany do zapewnienia opuszczenia i opróżnienia lokalu przez osoby dotychczas ten lokal zajmujące.

Wartość szacunkowa nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w postępowaniu upadłościowym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego oszacowana została na kwotę 153 000,- zł netto.

Cena minimalna sprzedaży wynosi 114 750,- zł (sto czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto.

W celu nabycia prawa do nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę. Oferty można składać do kancelarii syndyka mieszczącej się w Toruniu, przy ul. Szerokiej 12/6, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA, LOKAL MIESZKALNY, SYGN. AKT V GUp 73/19, NIE OTWIERAĆ” przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii do dnia 2 marca 2022 roku do godz. 15:00.

Wpłaty wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 22 950,- zł należy dokonać na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 96 1540 1304 2035 0002 9849 0001. Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 2 marca 2022 r.

Pisemna oferta winna zawierać co najmniej:
a)imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
b)adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną adres korespondencyjny,
c)numer telefonu kontaktowego do oferenta (można podać także adres e-mail),
d)wskazanie na co składana jest oferta,
e)wskazanie oferowanej ceny,
f)czytelny podpis oferenta,
g)załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 marca 2022 roku o godz. 11:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się przy ul. Szerokiej 12/6 w Toruniu.

Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

Sprzedaż następuje w postępowaniu upadłościowym i stosownie do art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania procedury sprzedaży na każdym etapie bez podania przyczyny.
Obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w terminie trzech miesięcy od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium.
Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej syndyk nie jest zobowiązany do zapewnienia opuszczenia i opróżnienia lokalu przez osoby dotychczas ten lokal zajmujące.

Z warunkami oraz przedmiotem sprzedaży (w tym opisem i oszacowaniem) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 51*******46). Istnieje możliwość uzyskania informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz regulaminu znajdującego się na stronie kancelarii www.szulcwisniewski.pl

Cena: 114 750 zł netto
Dodano: 7 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Włocławek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]